การบริหาร

โครงสร้างองค์กร

อ.หม่อม รัฐสภา

รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : somsak.mi@kmitl.ac.th

นายทรงพล ยมนาค

กรรมการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะผู้ทรงคุณวุฒิ

Email : yomnak15@yahoo.com

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

กรรมการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะผู้ทรงคุณวุฒิ

Email : thongchai.ls@gmail.com

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กรรมการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะผู้ทรงคุณวุฒิ

Email : smitti.dar@mahidol.edu

รศ. ดร.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์

ที่ปรึกษาสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : prapart@kmitl.ac.th

ดร.เทอดศักดิ์ อลงกตเพทาย

ที่ปรึกษาสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : therdsaka@gmail.com

นายทวีวัฒน์ จันทรเสโน

ที่ปรึกษาสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : tchantar@hotmail.com

รศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : montri.wi@kmitl.ac.th

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : thitiphan.tr@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email : poon.kh@kmitl.ac.th

นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : norarit.su@kmitl.ac.th

ปริญญา จรูญพรพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : parinya.ja@kmitl.ac.th

สุเมท แป้งหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : sumet.pa@kmitl.ac.th

กัลยกร เจริญกุล

นักวิทยาศาสตร์

Email : kalyakorn.ch@kmitl.ac.th

Scroll to Top