เกี่ยวกับเรา

การออกแบบโลโก้สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Concept: Digital, Credibility, Technology
Description: SCiRA ย่อมาจาก Smart City innovative Research Academy โดยตัว S ของคำว่า SCiRA ออกแบบเป็น Pixel line element สื่อถึง Digital และ Technology ตัว I คือ Finger print สื่อถึง Digital และ Technology เช่นกัน อีกทั้ง font คำว่า Smart City ยังเป็น font ที่สื่อถึง Technology คำว่า CiRA ใช้ font ที่ให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือ

ประวัติสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

        สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้ด้านเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตเน้นสร้างสรรผลงานผ่านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ อบรม ให้บริการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของเมืองไปยังหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สมบูรณ์แบบ ลดผลกระทบของเมืองหรือชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยได้ทันสถานการณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ

To Focus on Excellence in Digital University and Smart City

____________________

พันธกิจ (Mission)

การวิจัยและพัฒนาความรู้

Research and Knowledge Development

การให้บริการและการทำงานร่วมกัน

Service Provision and Collaboration

เทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Technology and Sustainable Development

Scroll to Top