สัมมนา THAILAND CONNEXT 2023 หัวข้อ “CONNEXT FOR SMART CITY AND DATA CENTER”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เวลา 8.30 – 15.00 น.
รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ร่วมสัมมนาในงาน THAILAND CONNEXT 2023 ภายใต้หัวข้อ “ConneXt for Smart City and Data Center” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City กับ Data Center 

ณ ห้อง MR 208 AB ชั้น Level 2 ศูนย์ฯสิริกิติ์

Scroll to Top