รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนแม่บทสำหรับเมืองอัจฉริยะ” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผงแม่บทสำหรับเมืองอัจฉริยะ” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
Scroll to Top