รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The World Model of Capital City of Data Centers” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The World Model of Capital City of Data Centers” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
Scroll to Top