สจล. ร่วมมือกับ 8 หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

(2 ต.ค. 66) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล. นำโดย รศ.ดร.คมสันต์ มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน

บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิฟอร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น

เพื่อประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและองค์ความรู้ ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง ที่ยั่งยืน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมีสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พัฒนาความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมผ่านนโยบาย Global Index และเพื่อการพัฒนาของสถาบันและประเทศในอนาคต

Scroll to Top