KMITL Health Village – สู่การพัฒนาคนที่ใส่ใจสุขภาพอย่างครบวงจร

        (6 ม.ค. 67) ท่านอธิการบดี สจล. รศ. ดร.คมสัน มาลีสี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ จรัญ มหาทุมะรัตน์ ที่ปรึกษาของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ และทีมผู้บริหาร สจล. ได้เข้าเยี่ยมชม Wellness We care (Lifestyle Modification Training Center) ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) ของนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ โดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ดำเนินการประสานงานในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้

        เป็นการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อต่อยอดสู่โครงการ KMITL Health Village ได้เสนอการพัฒนาคนในกลุ่มผู้สูงวัยวัยให้ใส่ใจสุขภาพอย่างครบวงจร ไม่เพียงแค่การให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ ยังให้คำแนะนำเรื่องการกินและการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อสร้างพฤติกรรมที่สมดุลและสนับสนุนสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ การดูแลจิตใจดีก็เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และการปรับปรุงอารมณ์ที่ทันสมัย โครงการ KMITL Health Village จะต่อยอดเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาสังคมที่มีคนทุกคนใส่ใจสุขภาพทั้งกายและจิตใจ

Scroll to Top