ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

        รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) เป็นรุ่นที่ 4 โดยอบรมระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567 เพื่อเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ-เอกชน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย การจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ  ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาเมือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้จากเมืองอัจฉริยะที่ทำได้จริง รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ         เมืองอัจฉริยะเป็นแผนของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ …

รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 Read More »

รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ได้รับเกียรติ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ

รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ได้รับเกียรติ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 10 ที่รัฐสภาไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

KMITL Health Village – สู่การพัฒนาคนที่ใส่ใจสุขภาพอย่างครบวงจร

        (6 ม.ค. 67) ท่านอธิการบดี สจล. รศ. ดร.คมสัน มาลีสี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ จรัญ มหาทุมะรัตน์ ที่ปรึกษาของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ และทีมผู้บริหาร สจล. ได้เข้าเยี่ยมชม Wellness We care (Lifestyle Modification Training Center) ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) ของนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ โดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ดำเนินการประสานงานในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้         เป็นการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อต่อยอดสู่โครงการ KMITL Health Village ได้เสนอการพัฒนาคนในกลุ่มผู้สูงวัยวัยให้ใส่ใจสุขภาพอย่างครบวงจร …

KMITL Health Village – สู่การพัฒนาคนที่ใส่ใจสุขภาพอย่างครบวงจร Read More »

สจล. ร่วมมือกับ 8 หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

(2 ต.ค. 66) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล. นำโดย รศ.ดร.คมสันต์ มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิฟอร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น เพื่อประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและองค์ความรู้ ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง ที่ยั่งยืน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญ …

สจล. ร่วมมือกับ 8 หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ Read More »

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The World Model of Capital City of Data Centers” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The World Model of Capital City of Data Centers” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566เวลา 13.00 – 14.00 น.ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนแม่บทสำหรับเมืองอัจฉริยะ” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผงแม่บทสำหรับเมืองอัจฉริยะ” ของ IEEE power & Energy Society (Thailand) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566เวลา 13.00 – 14.00 น.ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ได้ร่วมสัมมนาในงาน “ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมสัมมนาในงาน “ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัมมนา THAILAND CONNEXT 2023 หัวข้อ “CONNEXT FOR SMART CITY AND DATA CENTER”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 15.00 น. รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมสัมมนาในงาน THAILAND CONNEXT 2023 ภายใต้หัวข้อ “ConneXt for Smart City and Data Center” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City กับ Data Center ณ ห้อง MR 208 AB ชั้น Level 2 ศูนย์ฯสิริกิติ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ได้ร่วมสัมมนาในงาน “DigiTech ASEAN Thailand 2023 Webinar Series อัปเดตเทรนด์และมาตรฐาน Data Center ในประเทศไทยปี 2023”

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ ประธานกรรมการประจำมาตรฐาน Data Center Mobile & Modular (DCMM) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมสัมมนาในงาน “DigiTech ASEAN Thailand 2023 Webinar Series อัปเดตเทรนด์และมาตรฐาน Data Center ในประเทศไทยปี 2023″โดยเป็น Keynote เรื่อง “มาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทย”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566เวลา 14.40 – 15.10 น.ช่องทาง Online (Zoom Meeting)

สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร

สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ และ รศ.ดร.มนตรี วิบูลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เชิงสัมมนา “โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” ให้แก่ กรมทางหลวงชนบท ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ ห้อง Ballroom โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เชิงสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 152 คน การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เชิงสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธี งานสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ทั้งหมด 3 หัวข้อ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา …

สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร Read More »

Scroll to Top